Skip to content
Simone de Beauvoir

3.5 Simone de Beauvoir (1908-1986)


Man föds inte till kvinna – man blir till kvinna.

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir, fransk författare, filosof, existentialist och feminist, var 20 när hon mötte Jean-Paul Sartre, 23, en man som från början deklarerade att han vägrade vara trogen en och samma kvinna. De ingick en pakt att deras livslånga förhållande skulle vara öppet och barnlöst. De båda skulle vara varandras nödvändiga kärlek, men det skulle också finnas plats för andra, tillfälliga kärlekar. Båda skulle vara helt öppna om sina andra relationer för den andra. Som äldre underströk hon ofta att en sådan livsstil inte var att rekommendera – i en öppen relation får de ”tillfälliga” kärlekarna lida.

Även om hon ibland sa sig vara en av Sartres lärjungar och gärna citerade honom i sina böcker, så utövade hon säkert ett mycket stort inflytande över honom och hans filosofi.

Simone de Beauvoir Det andra könetI boken ”Det andra könet” (Le Deuxième sexe) från 1949 analyserar de Beauvoir kvinnans ställning utifrån det existentialistiska perspektivet att existensen föregår essensen. Därmed betraktade hon inte kvinnligheten som biologiskt bestämd, utan som en social konstruktion – ”man föds inte till kvinna – man blir till kvinna”.

Enligt de Beauvoir skapas våra könsroller av att flickor och pojkar formas på olika sätt. Flickors kroppar omgärdas av tabun medan pojkar uppfostras att vara stolta över sin maskulinitet. Under uppväxten uppmuntras flickan till passivitet, vilket leder till att hon inte vågar lita på sin egen styrka. Detta till skillnad från pojken som uppmuntras till att leka, ofta våldsamt, och öva sin självständighet gentemot andra.

Därefter går hon till angrepp mot patriarkatet, giftermålet och kapitalismen. Med dessa tankar var den moderna feminismen född.

För att förklara sitt resonemang använder hon sig av Sartres tankar om den ständigt pågående kampen mellan människors medvetanden – den andres blick. Vad som enligt de Beauvoir avgjort kvinnans ställning är att hon blivit påtvingad mannens syn på henne som ett ting. Kvinnor har naturligtvis försökt att anlägga moteld i syfte att påtvinga männen kvinnans bild av dem, men av olika skäl har kvinnorna inte lyckats med detta.

Enligt de Beauvoir är en av anledningarna till att kvinnan blivit reducerad till ett ting att det har varit lockande för kvinnor att leva ett oegentligt liv, ett liv som inte kräver eget ansvarstagande. För precis som alla andra kan kvinnor välja att gömma sig bakom konventioner och sociala regler. de Beauvoirs resonemang antyder alltså att kvinnorna till viss del har sig själva att skylla för att de blivit betraktade som objekt – en slutsats som kraftigt kritiserats av efterkommande feminister.

de Beauvoir räknar upp flera skäl till varför kvinnor inte kunnat frigöra sig. Till skillnad från många andra förtryckta grupper, till exempel judar och koloniserade folk, pekar hon på att det i kvinnornas fall inte går att ange en specifik tidpunkt för när förtrycket av dem startade. Därför kan man inte heller göra en jämförelse mellan före och efter och peka på en tid då kvinnan var fri och självständig.

En annan orsak till kvinnans ställning är det faktum att kvinnor historiskt har varit relativt isolerade från varandra. Arbetarklassens frigörelse underlättades av att arbetarna – som till övervägande del var män – var samlade i industrierna. Kvinnor har däremot till största delen levt sina liv tillsammans med männen som samtidigt varit deras förtryckare. Det har gjort att kvinnorna solidariserat sig med de grupper som männen tillhört istället för med varandra. Även om de Beauvoir säger att man inte föds till kvinna utan blir det, så menar hon att kvinnans biologiska funktion också utgjort ett hinder för hennes frigörelse.

Avslutningsvis fäster de Beauvoir större vikt vid ekonomiska och sociala faktorer än vad Sartre gör. Mannen är förvisso sexuellt beroende av kvinnan men kvinnans ekonomiska beroende av mannen är ändå både större och mer grundläggande.

Hon ligger idag begravd, sida vid sida med Sartre, på den berömda Montparnassekyrkogården i Paris.

Fördjupning: Simone de Beauvoir

Se en TV-intervju med Simone de Beavoir från 1975 på temat ”Varför jag är feminist”. (Talar franska, textad på engelska, 50 minuter.)

Fördjupning: Varför så få kvinnliga filosofer?

Den genusmedvetna läsaren har förmodligen noterat att filosofihistorien har varit fullständigt dominerad av män. Varför är det så?

Det enkla svaret är att rent historiskt fick kvinnan inte tillgång till högre utbildning i samma utsträckning som mannen. Kvinnans roll var traditionellt att ta hand om hem och barn, inte att ägna sig åt ”tankeverksamhet”.

Idag finns det gott om framstående kvinnliga filosofer, även om en majoritet fortfarande är män.

Ayn Rand (1905-1982)

Ayn Rand
Ayn Rand

Ett exempel på en inflytelserik kvinnlig filosof samtida med Simone de Beauvoir finner vi i ryskfödda Ayn Rand. Hon var på många sätt motsatsen till de Beauvoir och argumenterade för egoism, individualism, kapitalism och en objektiv moral. Dessa tankar tillsammans med hennes kategoriska avfärdande av auktoriteter har gjort henne till en av de stora företrädarna för den politiska högerrörelsen nyliberalism.

Hennes filosofi kallas för objektivism och syftar till att kunskap och värden är objektiva snarare än subjektiva. Därmed går hon, som hon själv gärna påpekade, i Aristoteles fotspår – och ställde sig kritisk till filosofer som ifrågasatte den objektiva verkligheten,  som exempelvis Platon, Kant och Schopenhauer. Hon gav inte mycket för existentialister som Sartre även om de var överens om att människan var fri och att levde i en gudlös värld. Nietzsche däremot såg hon som en stor inspirationskälla.

Rand menar att varje individ är moraliskt skyldig att handla i egenintresse – att vara självisk. Enligt henne så finns det inget sådant som kollektiva rättigheter eller djurs rättigheter – bara individer.

Hon företrädde en så kallad nattväktarstat, ett statsskick där statens uppgift är begränsad till enbart rättsväsende och försvar. All övrig verksamhet i landet – utbildning, räddningstjänst, socialtjänst, sjukvård, infrastruktur och så vidare – ombesörjs av medborgarna själva i privat regi. Statlig skatt är i princip stöld.

Några makthavare som säger sig ha inspirerats av Rand är Storbritanniens tidigare premiärminister Margaret Thatcher, diverse republikanska politiker i USA samt Centerpartiets partiledare Annie Lööf i Sverige.